Dejiang County

The circle Dejiang (德 江 县Dejiang Xiàn ) is a group of Tongren City in the Chinese province of Guizhou. In 1999, he counted 415 220 inhabitants.

225655
de