Fanshi County

Fanshi (繁峙 县; pinyin: Fanshi Xiàn ) is a county in the prefecture-level city in the Chinese province of Shanxi Xinzhou. In 1999, he counted 236 719 inhabitants.

The Yanshan Temple ( Yanshan si岩 山寺), the Sansheng Temple ( Sansheng si三圣 寺), the Gongzhu Temple ( Gongzhu si公主 寺) and the Temple Mimi ( Mimi si秘密 寺) are on the list of monuments the People's Republic of China.

Footnotes

39.220277777778113.51666666667Koordinaten: 39 ° 13 ' N, 113 ° 31 ' E

Baode - Dai - Ding Xiang - Fanshi - Hequ - Jingle - Kelan - Ningwu - Pianguan - Shenchi - Wutai - Wuzhai - Xinfu - Yuanping

  • Place in Shanxi
  • County / banner ( China)
326231
de