FTT

FTT is the abbreviation for:

  • Financial Transaction Tax, see Financial Transaction Tax
  • Free Territory of Trieste
  • Fischer- Tropsch -type reaction, see Fischer- Tropsch synthesis
  • Disambiguation
  • Abbreviation
354829
de