Hechi

Hechi (河池 市; Pinyin: Hechi Shì ) is a prefecture-level city in the north of Guangxi Zhuang Autonomous Region in the People's Republic of China.

Administrative Divisions

The city of Hechi consists of a municipality, a county- city, four counties and five autonomous circuits. These are:

 • Municipality Jinchengjiang (金城江 区Jinchengjiang Qū );
 • Yizhou Town (宜州市Yizhou Shì );
 • Circle Tian'e (天峨 县Tian'e Xiàn );
 • Fengshan county (凤山县Fengshan Xiàn );
 • Circle Nandan ( Nandan Xiàn南丹 县);
 • Circle Donglan (东兰县Donglan Xiàn );
 • Autonomous County of Duan Yao (都 安 瑶族 自治县Duan Yaozu Zizhixian );
 • Autonomous County Luocheng the Mulao (罗城 仫佬族 自治县Luocheng Mùlǎozú Zizhixian );
 • Bama Yao Autonomous County of (巴马 瑶族 自治县Bāmǎ Yaozu Zizhixian );
 • Autonomous County of Huanjiang Maonan (环 江 毛南族 自治县Huanjiang Máonánzú Zizhixian );
 • Dahua Yao Autonomous County (大化 瑶族 自治县Dahua Yaozu Zizhixian ).
380534
de