List of emperors of the Song dynasty

Qiande (干 德Qiándé ) 963-968 Kaibao (开 宝Kāibǎo ) 968-976

Yongxi (雍熙Yongxi ) 984-987 Duangong (端拱Duāngǒng ) 988-989 Chunhua (淳化Chunhua ) 990-994 Zhidao (至道Zhidao ) 995-997

Jingde (景德Jǐngdé ) 1004-1007 Dazhongxiangfu (大中 祥符Dàzhōngxiángfú ) 1008-1016 Tianxi (天禧Tiānxǐ ) 1017-1021 Qianxing (干 兴Qianxing ) 1022

Mingdao (明道Mingdao ) 1032-1033 Jingyou (景佑Jǐngyòu ) 1034-1038 Baoyuan (宝 元Bǎoyuán ) 1038-1040 Kangding (康定Kangding ) 1040-1041 Qingli (庆历Qingli ) 1041-1048 Huangyou (皇 佑Huangyou ) 1049-1054 Zhihe (至 和Zhihe ) 1054-1056 Jiayou (嘉佑Jiayou ) 1056-1063

Yuan-Feng (元丰Yuan-Feng ) 1078-1085

Shaosheng (绍圣Shaosheng ) 1094-1098 Yuanfu (元 符Yuanfu ) 1098-1100

Chongning (崇宁Chongning ) 1102-1106 Daguan (大观Daguan ) 1107-1110 Zhenghe (政和Zhenghe ) 1111-1118 Chonghe (重 和Chonghe ) 1118-1119 Xuanhe (宣 和Xuanhe ) 1119-1125

Shaoxing ( Shaoxing绍兴) 1131-1162

Qiandao (干道Qiandao ) 1165-1173 Chunxi (淳熙Chunxi ) 1174-1189

Jiatai (嘉泰Jiatai ) 1201-1204 Kaixi (开 禧Kāixǐ ) 1205-1207 Jiading (嘉定Jiading ) 1208-1224

Shaoding (绍 定Shàodìng ) 1228-1233 Duanping (端 平Duānpíng ) 1234-1236 Jiaxi (嘉熙jiaxi ) 1237-1240 Chunyou (淳佑Chunyou ) 1241-1252 Baoyou (宝 佑Bǎoyòu ) 1253-1258 Kaiqing (开 庆Kāiqìng ) 1259 Jingding (景 定Jǐngdìng ) 1260-1264

References

  • Song Dynasty
  • Overview of the Chinese Regent lists
  • Emperor of the Song Dynasty
  • List (Kaiser )
460385
de