Mwanga

Mwanga is the name

  • A people in Zambia and Tanzania, see Mwanga (People )
  • A district in the Tanzanian Kilimanjaro region, see Mwanga (District),
  • A town in the district, see Mwanga (city )
  • Two kings of Buganda, see Mwanga I and Mwanga II, as well as
  • Disambiguation
588996
de