Xia (Sixteen Kingdoms)

Ruler of Tiefu and Xia

The rulers of Xia called themselves "emperor".

Han Zhao | Cheng Han | Later Zhao | Earlier Liang | Former Yan | Former Qin | Later Qin | Later Yan | Western Qin | Later Liang | Southern Liang | Southern Yan | Western Liang | Northern Liang | Xia | Northern Yan

  • Sixteen Kingdoms
404132
de