Zhdanov

Zhdanov called:

Zhdanov (Russian Жданов, English Zhdanov ) is the surname of:

  • Andrei Alexandrovich Zhdanov (1896-1948), politician
  • Yevgeny Aleksandrovich Zhdanov (* 1983), Kazakh hockey players
  • Konstantin Ivanovich Zhdanov, aeronautical engineer
  • Leonid Ivanovich Zhdanov ( born 1938 ), Soviet- Russian Vice Admiral
  • Vasily Ivanovich Zhdanov ( b. 1963 ), Soviet cyclist
  • Disambiguation
712325
de