Zhong Acheng

A Cheng Ah Cheng or ( * 1949 ) is the pseudonym of a Chinese writer and screenwriters Zhong Acheng.

Screenplays

  • Painted Skin (Hua pi zhi yinyang FaWang, 1993)
  • Springtime in a Small Town ( Xiao cheng zhi chun, 2002)
  • The Go Master ( Wu Qingyuan, 2006) on Wu Qingyuan

Novels

  • Qi wang - known in English as The Chessmaster
  • Hai zi wang

Pictures of Zhong Acheng

36287
de