Zhuang

Zhuang stands for:

  • Zhuang, a people
  • Zhuang (language), a Tai - Kadai language in China

Zhuang is the name of:

  • Zhuang ( Chu King ) ( 7th and 6th century BC ), Chinese King
  • Zhuangzi (~ 365-290 BC ), Chinese philosopher and poet
  • Xiaowei Zhuang (born 1972 ), American biophysicist amerikanischee
  • Zhuang Yong (born 1972 ), Chinese swimmer
  • Zhuang Zedong (1940-2013), Chinese table tennis players
  • Disambiguation
834185
de