Zwart

Zwart is the surname of the following persons:

  • Adrianus Zwart (1903-1981), Dutch painter
  • Harald Zwart (born 1965 ), Norwegian director and producer
  • January Zwart (1877-1937), Dutch organist and composer
  • Martijn de Zwart (* 1990), Dutch football goalkeeper
  • Piet Zwart (1885-1977), Dutch typographer and interior designer
  • Disambiguation
838029
de