Zoar

Zoar is the name

  • An ancient town east of the Dead Sea, see Zoar ( Bible )

Places in the United States:

  • Zoar (Alabama )
  • Zoar (Delaware)
  • Zoar (Indiana)
  • Zoar (Massachusetts )
  • Zoar (New York)
  • Zoar (Ohio )
  • Zoar (Wisconsin )

In South Africa: Zoar (South Africa)

  • Disambiguation
837124
de