Xinjiang County

Circle Xinjiang (新 绛县, Xinjiang Xiàn ) is a circle of Yuncheng prefecture-level city in the south of China's Shanxi province.

On the list of monuments of the People's Republic of China are the following sites: Jiangzhou Hall ( Jiangzhou datang绛州 大堂) and the temple si Fusheng福 胜 寺, Jiyi miao稷 益 庙, Baitai si白 台 寺, Qiaogoutou Yuhuang miao乔 沟 头 玉皇庙, Long Xiang miao Guandi龙 香 关帝庙, Xinjiang longxing si新绛 龙兴寺and Sanguan miao三 官 庙.

831192
de