National Anthem of Zimbabwe

Blessed be the Land of Zimbabwe (in English), Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe (on isiNdebele ) or Simudzai mureza Wedu weZimbabwe ( in Shona ) since 1994 has been the national anthem of Zimbabwe. The eponymous song Zimbabwe by Bob Marley & the Wailers, which occurred at the independence celebration of Zimbabwe, is considered the unofficial national anthem of Zimbabwe.

The lyrics were written by Solomon Mutswairo (* 1924) and the music of Fred Lecture Changundega (* 1954).

Kalibusiswe Ilizwe leZimbabwe ( isiNdebele )

Phakamisan ' if'legi Yethu yeZimbabwe Eyazalwa yimpi yenkululeko; Le gaze ' elinengi lamaqhawe ethu Silivikele ezitheni zonke; Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Khangelan ' i Zimbabwe yon ' ihlotshi si we Ngezintaba long ' miful ' s bu keka yo. I zulu kaline, izilimo zande; Iz ' sebenzi zenam ', abantu basuthe; Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe.

Nkosi bu sis ' ilizwe - le thu leZimbabwe Ilizwe labo Khokho Bethu thina Sonke; Kusuk ' eZambezi Kusiy ' s Limpopo. Abakho kheli babe lobuqotho; Kalibusiswe ilizwe leZimbabwe. achamdölöle.

Simudzai mureza Wedu weZimbabwe ( Shona )

Simudzai mureza Wedu weZimbabwe Yakazvarwa Nomoto wechimurenga; Neropa zhinji ramagamba Tiidzivirire kumhandu dzose; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa Namakomo, Nehova, zvinoyevedza Mvura ngainaye, minda ipe Mbesa Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe Nyika yamadzitateguru edu tose; Kubva Zambezi kusvika Limpopo, Navatungamiri vave nenduramo; Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe.

Blessed be the Land of Zimbabwe ( English )

O lift high the banner, the flag of Zimbabwe The symbol of freedom proclaiming victory; We praise our heros ' sacrifice, And vow to keep our land from foes; And the Almighty protect and bless june our land.

O lovely Zimbabwe, so wondrously adorned With mountains, and rivers cascading, flowing free; May rain abound, and fertile fields; May we be fed, our labor blessed; And the Almighty protect and bless june our land.

O God, we beseech Thee to bless our native land; The land of our fathers bestowed upon us all; From Zambezi to Limpopo May leaders be Exemplary; And the Almighty protect and bless june our land.

132077
de